Πλοηγηθείτε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση ανά συλλογή
Συλλογές
Πλοήγηση ανά θεματική περιοχή
Θεματικές Περιοχές
Πλοήγηση με βάση τoν τύπο του μαθησιακού αντικειμένου
Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου
Φίλτρα
Φίλτρα

Φωτόδεντρο PAFSE

Ευρωπαϊκό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Πόρων STEM
(Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών)

για την Εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία

Το Φωτόδεντρο PAFSE είναι ένα Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Αποθετήριο για τη φιλοξενία, οργάνωση, συστηματική ταξινόμηση, τεκμηρίωση και διαμοιρασμό μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών σεναρίων για STEM.

Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PAFSE (Partnerships for Science Education), αρχικά για να φιλοξενήσει όλους τους μαθησιακούς πόρους STEM για την Εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία που θα αναπτυχθούν ή θα προσαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου. Μετά το τέλος του έργου, το αποθετήριο θα λειτουργήσει ως ένα Ευρωπαϊκό Αποθετήριο μαθησιακών πόρων STEM για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εγγραμματισμό και την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας.

Το αποθετήριο Φωτόδεντρο PAFSE υποστηρίζει αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο, πλοήγηση σε συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων και Εκπαιδευτικών Σεναρίων, πλοήγηση με βάση μια θεματική ιεραρχία όρων για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς και σύνθετη αναζήτηση με χρήση φίλτρων.

Το αποθετήριο Φωτόδεντρο PAFSE υποστηρίζει αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο, πλοήγηση σε συλλογές Μαθησιακών Αντικειμένων και Εκπαιδευτικών Σεναρίων, πλοήγηση με βάση μια θεματική ιεραρχία όρων για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς και σύνθετη αναζήτηση με χρήση φίλτρων.

φωτογραφία φόντου

Για την περιγραφή και την ευρετηρίαση των μαθησιακών πόρων, το Φωτόδεντρο PAFSE χρησιμοποιεί μεταδεδομένα βασισμένα στη διεθνή προδιαγραφή IEEE LOM (ΙΕΕΕ, 2002). Όλοι οι μαθησιακοί πόροι του αποθετηρίου Φωτόδεντρο PAFSE διατίθενται ελεύθερα με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή. Το Φωτόδεντρο PAFSE παρέχει επίσης ένα διαδικτυακό περιβάλλον για εξουσιοδοτημένους χρήστες, ώστε να αναρτούν, να ταξινομούν, να τεκμηριώνουν με μεταδεδομένα και να δημοσιεύουν νέους μαθησιακούς πόρους.

Για την περιγραφή και την ευρετηρίαση των μαθησιακών πόρων, το Φωτόδεντρο PAFSE χρησιμοποιεί μεταδεδομένα βασισμένα στη διεθνή προδιαγραφή IEEE LOM (ΙΕΕΕ, 2002). Όλοι οι μαθησιακοί πόροι του αποθετηρίου Φωτόδεντρο PAFSE διατίθενται ελεύθερα με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή. Το Φωτόδεντρο PAFSE παρέχει επίσης ένα διαδικτυακό περιβάλλον για εξουσιοδοτημένους χρήστες, ώστε να αναρτούν, να ταξινομούν, να τεκμηριώνουν με μεταδεδομένα και να δημοσιεύουν νέους μαθησιακούς πόρους.

φωτογραφία φόντου

Η υλοποίηση του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο PAFSE» βασίζεται στην Ελληνική εθνική υποδομή Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαιδευση, που παρέχεται με βάση το μοντέλο Φωτόδεντρο Software as a Service (SaaS) από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Βασίζεται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα DSpace και υποστηρίζει το Πρωτόκολλο Συγκομιδής Μεταδεδομένων OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλα αποθετήρια.

Η υλοποίηση του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο PAFSE» βασίζεται στην Ελληνική εθνική υποδομή Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαιδευση, που παρέχεται με βάση το μοντέλο Φωτόδεντρο Software as a Service (SaaS) από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Βασίζεται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα DSpace και υποστηρίζει το Πρωτόκολλο Συγκομιδής Μεταδεδομένων OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλα αποθετήρια.

φωτογραφία φόντου